Talsu Tautas nama Radošajā sētā iespējams iznomāt telpas!

Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – telpai Nr.3, kas atrodas nekustamajā īpašumā Lielā ielā 17, Talsos, Talsu novadā.

Objekta izmantošanas veids – suvenīru, mākslas un daiļamatniecības priekšmetu tirdzniecība, radošā darbnīca

Pretendentu pieteikumi dalībai nomas izsolē tiek pieņemti no 1.septembra plkst. 08.00 līdz 2022. gada 9. septembra plkst. 17.00, Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Pieteikumu atvēršana norisināsies 2022. gada 12. septembrī plkst. 15.30, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Sākumcena – 98,04 EUR (deviņdesmit astoņi euro, 04 centi) mēnesī neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Solis – pretendents norāda savu piedāvāto nomas maksu par nomas objektu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, piedāvātajai maksai jābūt lielākai par norādīto sākumcenu.

Dalības maksa – 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi). Dalības maksa izsoles dalībniekam netiek atmaksāta.

Nomas līguma termiņš 5.gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 20215090.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Plāns.

Informācija pieejama: https://talsunovads.lv/pasvaldiba/izsoles/nomas-izsoles/

———————————

Talsu novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – telpai Nr.1 un Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā Lielā ielā 17, Talsos, Talsu novadā.

Objekta izmantošanas veids – suvenīru, mākslas un daiļamatniecības priekšmetu tirdzniecība, radošā darbnīca.

Pretendentu pieteikumi dalībai nomas izsolē tiek pieņemti no 1. septembra plkst. 08.00 līdz 2022. gada 9. septembra plkst. 17.00, Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Pieteikumu atvēršana norisināsies 2022. gada 12. septembrī plkst. 15.00, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

Sākumcena – 110,77 EUR (viens simts desmit euro 77 centi) mēnesī neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Solis – pretendents norāda savu piedāvāto nomas maksu par nomas objektu mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, piedāvātajai maksai jābūt lielākai par norādīto sākumcenu.

Dalības maksa – 15,00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi). Dalības maksa izsoles dalībniekam netiek atmaksāta.

Nomas līguma termiņš 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 20215090.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Plāns.

Informācija pieejama: https://talsunovads.lv/pasvaldiba/izsoles/nomas-izsoles/